Vuxen övervikt största riskfaktorn för diabetes?

Det har – åtminstone i forskningsvärlden – rätt länge debatterats vilka riskfaktorerna är för diabetes, och hur viktiga de är i förhållande till varandra. Epidemiologisk forskning och djurstudier har bland annat visat att näringsbrist innan födseln och låg födelsevikt kan “omprogrammera” en persons metabolism och öka risken för diabetes senare i livet. Ny forskning utförd vid University of Newcastle-upon-Tyne ger nu vid handen att livsstilsval/övervikt i vuxen ålder är den mest inflytelserika faktorn (för diabetes typ II). Studien är en enkätstudie bland 412 personer i 50-årsåldern vars medicinska historia från födsel till 15-årsåldern är mycket väldokumenterad pga tidigare forskningsprojekt. Man fann att vikt var starkt kopplat till insulinresistans (ett förstadium till diabetes) och förklarade 22% av variationen för män, 34% av variationen för kvinnor – det vill säga att diabetes, statistiskt sett, till en femtedel (tredjedel) berodde på vikten hos försökspersonerna.

James Armitage, forskare vid Kings College London, påpekar dock att låg födelsevikt och liknande problem skulle kunna påverka hur mycket fett folk lägger på sig senare i livet. I så fall blir dessa faktorers inflytande naturligtvis större.

Länk
New Scientist

Huvudvärkstabletter kan inte förebygga cancer

En amerikanske långtidsstudie på 40000 kvinnor, alla över 45, ger inget stöd för den tidigare utbredda tron att en huvudvärkstablett om dagen kan förebygga cancer. Studien utfördes under 10 års tid, och deltagarna tog identiska tabletter med antingen 100 mg acetylsalicylsyra, placebo eller E-vitamin.

Tidigare enkätstudier (utan kontrollgrupper) och djurstudier har visserligen indikerat att huvudvärkstabletter skulle kunna förebygga cancer, men långtidsstudier på människor har hittills saknats. Det har också ansetts att E-vitamin skulle kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, men inte heller detta stöds av studien.

Den enda cancertyp som påverkades var lungcancer, med en 22-procentig nedgång i risk. Denna påverkan var dock väldigt nära gränsen för statistisk signifikans och kan således vara en slumpmässig effekt. Möjligtvis är det så att den låga dosen av acetylsalicylsyra som användes förklarar att man inte fick några resultat. Risken för mag- och tarmproblem vid (upprepade) högre doser gör att en sådan studie knappast lär genomföras. Sannolikt kommer inte heller allmäna rekommendationer om att ta huvudvärkstabletter i förebyggande syfte utfärdas, eftersom det inte anses medicinskt motiverat för folk utan förhöjd risk för cancer.

Länk
Science Now