Smärtlindringens effektivitet påverkas av dygnsrytmen

Samma dos smärtlindrande medel kan ge olika långvarig effekt beroende på om den ges på dagen eller natten. Det visar en studie som publiceras i nuvarande numret av tidskriften Anesthesiology.

Att dygnsrytm influerar smärta är tidigare känt – fenoment har påvisats för bland annat migrän och reumatism. Dygnsrytmen påverkar bland annat också hälsotillståndet för astmatiker (som får högre nivåer av inflammatoriska celler i lungorna under natten).

Den nya studien, utförd vid Wake Forest University Baptist Medical Center, visar att dygnsrytmen också påverkar effekten av bedövningsmedel vid barnfödsel. En epiduralbedövning, med bedövningsmedlet fentanyl, gav i genomsnitt 27% mer effekt för kvinnor som födde barn på dagen jämfört med kvinnor som födde barn på natten. Alla var förstföderskor, och tiden bedövningen räckte definierades som tidsintervallet mellan injektionen av bedövningsmedlet och den tidpunkt kvinnan begärde mer bedövning. För nattfödande kvinnor (kl 20.00 till 02.00) räckte en dos bedövningsmedel i 69 ± 21 minuter, medan samma dos räckte i 92 ± 34 min för dagfödande kvinnor (12.00 till 18.00). Resultaten är liknande jämfört med en tidigare studie med ett annat bedövninsmedel.

Att ta med dygnsrytmen i beräkningen av en dos bedövningsmedel skulle kunna ge mindre risk för bieffekter. Det kan dock bli omöjligt i praktiken i många fall där man använder flera olika medel för smärtlindring: varje komponent kan påverkas annorlunda av dygnsrytmen och sluteffekten blir tämligen komplex och svår att förutse. I andra fall är risken för bieffekter så pass liten att det inte spelar någon praktisk roll. Främst är det så att resultat av den här typen ger värdefulla ledtrådar till hur bedövningsmedel fungerar som de gör. (Det kan också vara värt att korrigera för dygnsrytmseffekten i medicinska studier.)

Länkar
Nyhetsrelease (från WFUBMC)
Anesthesiology (abstract)
Anesthesiology (kommentar till artikeln, kräver prenumeration)
Anesthesiology (artikeln, kräver prenumeration)