Kvinnor är från Jorden – män också

Skillnader mellan män och kvinnor är mycket mindre än vad populärmedierna påstår. Det är den tydliga slutsatsen av en sammanställning av studier inom området.

Psykologiforskaren Janet S Hyde har gått igenom ett stort antal metastudier (sammanställningar av andra studier) inom området psykologiska könsskillnader. Från barndom till vuxen ålder är män och kvinnor betydligt mer lika än olika, sett till de flesta undersökta psykologiska variabler. Bland annat undersökte studierna kogntitiv förmåga, verbal och ickeverbal kommunikation, moraluppfattning och personliga egenskaper som aggression, ledarförmåga och självförtroende. Sammanlagt, för alla undersökta variabler, var skillnaderna små eller mycket små i 78% av fallen.

Studerar man sammanställningen framgår omgivningens roll i hur personer uttrycker sig. Tydligt var detta bland annat i en studie att försökspersonernas beteende ändrades när det fick veta att de inte identifierades som kvinnliga eller manliga – då betedde sig varken kvinnor eller män stereotypt. Samma mönster framkom i jämförelser av studier av hur ofta personer ler eller av hur hjälpsamma de är, där försökspersonerna kände till eller inte kände till att de blev observerade – skillnaderna mellan män och kvinnor blev mycket mindre när försökspersonerna inte trodde att de var betraktade.

Ett område där skillnaderna är mycket små är hur folk vill att deras arbete ska se ut. Oavsett om det gäller hur hög lön man vill ha, hur trygg man vill känna sig, hur utmanande arbetsuppgifter man vill ha, vilken vikt man lägger vid arbetsmiljö eller hur mycket makt man vill ha är det mycket små skillnader mellan män och kvinnor. De största skillnaderna ser ut att finnas i hur man uttrycker aggression och hur man förhåller sig till sex. (Här kunde det vara intressant att veta om försökspersonerna var “betraktade” eller inte – det vill säga, om de förväntades tillhöra kategorierna “kvinnor” och “män”. Det framgår dock inte av sammanställningen.)

Artikeln, som är ovanligt lättläst och tillgänglig för att vara en fackartikel med tonvikt på statistisk analys, är fritt tillgänglig från American Psychological Association. Rekommenderas.

Länkar
NewsWise
Artikeln (pdf)