Evolutionen snabbare i varma klimat?

Evolutionen verkar gå snabbare framåt nära ekvatorn än vid polerna, utan att man än så länge riktigt lyckats bevisa varför. En jämförelse mellan par av besläktade växter i tempererad och tropisk regnskog ger vid handen att orsaken kan vara att mutationer uppstår snabbare i ett varmare klimat.

Det finns två typer av regnskogar: tempererad regnskog (som finns på de mittersta latituderna; nordvästra Amerika, brittiska öarna, södra Chile…) och tropisk regnskog (finns vid ekvatorn, och är det de flesta tänker på som regnskog). Det som förenar dem är mycket nederbörd och ett rikt utbud av arter – och det som skiljer dem åt är temperaturen. Forskare som ville undersöka temperaturens påverkan på evolutionens hastighet studerade därför 45 par av växter som finns i besläktade varianter i båda typerna av skog. Genom jämförelser av en bit av plantornas DNA – ett stycke som beräknas mutera en gång på en miljon år – med en annan, mer avlägsen, släkting kunde man uppskatta hur länge sedan de skilde sig åt och blev två olika arter. Därefter räknade man antalet mutationer som uppstått sedan dess. I genomsnitt, räknat över de 45 paren, hade de tropiska växterna dubbelt så många mutationer som de tempererade.

Vissa mutationer kommer naturligtvis att vara dåliga, men samma andel mutationer borde vara “bra mutationer” (nyttiga för växten) i de båda fallen – så arten som helhet bör få tillgång till fler bra mutationer när mutationshastigheten ökar (eftersom dåliga mutationer dör ut med individen som har dem, medan goda mutationer sprids genom dess barn).

Man tror att skillnaden i mutationshastighet beror på att metabolismen (“matsmältningen”) och därmed celldelningen går snabbare i det varmare klimatet. En annan förklaring skulle kunna vara att mängden exemplar av varje art är mindre i regnskogar än på andra ställen (vilket skulle tillåta förändringar att sprida sig snabbare till alla av samma art), men forskarna har varit noga med att välja väl utbredda vanliga växtsorter för att artens “storlek” inte ska kunna påverka deras resultat. Rent generellt, för en godtycklig regnskogsart (djur eller växt), kan man dock tänka sig att de två går hand i hand – den höga temperaturen ger fler mutationer och små populationer gör att de goda mutationerna sprids snabbare till alla.

Resultaten av studien publiceras online i Proceedings of the National Academy of Sciences senare denna vecka.

Länkar
Science Now
Mer om regnskog (engelska Wikipedia)