Individuella skillnader i sexuell lust kan ha genetisk grund

Individuella skillnader i hur intresserad man är av sex kan ha genetisk grund. En israelisk studie har funnit en koppling mellan varianter av en gen för en dopaminreceptor och sexuellt intresse.

Israeliska forskare har utfört en anonym intervjustudie med deltagare som tidigare lämnat DNA för analys. 148 studenter, 96 kvinnor och 52 män med en medelålder på 25.5 år fick svara på enkäter över internet och svaren jämfördes med deras gensekvenser för dopaminreceptorn D4. Undersökningen mätte både lust och funktion. Vissa genvarianter var kopplade till en nedsättning av lustnivån, medan andra genvarianter var kopplade till en ökning (mätt på en standardiserad skala). Den senare varianten är en relativt ny variation som uppstått de senaste 50000 åren. Det uppskattas att ca 30% av jorden befolkning bär på den genvarianten som är kopplad till ökad lust, medan ca 60% bär på den lustnedsättande varianten. Eftersom studien är så pass liten går det inte att dra så många slutsatser mer än att det verkar finnas en koppling – det är till exempel svårt att säga hur starkt inflytande de olika genvarianterna har, eller om inflytandet ändras med åren.

Variationer i dopaminreceptor-genen har också kopplats till diverse olika beteenden och karaktärsdrag (som känslomässighet, utåtvändhet, blodtryck, spädbarns anknytning till sina mödrar,) och vissa genvarianter verkar ge en ökad risk för ADHD (men jag hittar ungefär lika många bekräftande studier som motsägande studier på det området). Dopaminsystemet (hjärnans belöningssystem) är också tätt ihopknutet med diverse andra system. Det kan, sammantaget, bli svårt att visa vad som är direkta eller indirekta effekter av en viss genvariant.

Forskarna föreslår att deras resultat kan leda till nya mediciner mot sexuell dysfunktion. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.

Intressant i sammanhanget är också att genvarianterna inte är jämnt spridda i alla folkgrupper, och att de i vissa fall verkar ha könsdifferentierade effekter. Det ställer ju bland annat frågan vem man egentligen ska betrakta som norm när man utvecklar sina behandlingar mot sexuell dysfunktion…

Länkar
nyhetsrelease (Science Daily)
artikeln (Molecular Psychiatry, pren. krävs)
Kommentar på Gene Expression (Scienceblogs)